ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ

ಎರಡು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.ಈ ವಿಡಿಯೋವು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ