ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
ವಿಂಗಡಿಸು: