ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:4:28

ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಇದರ ಸಾಧನೆ