ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಕಲಿಯಿರಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಸರಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು. 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮಾದರಿಗಳು 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಮುಂದಿನದು ನಿಮಗಾಗಿ

ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು500 ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ!

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.