ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:8:54

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೀಠಿಕೆ: ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ, & ರೂಢಿಬೆಲೆ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳು