ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:5:37

ಹೊರಗಿನದನ್ನು ತೆಗಯುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳು