ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:6:29

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಮಧಾಂಕಗಳು

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳು