ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುರಿಂದ, ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳು