ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:6:07

ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾ ಘಾತಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು.

ಮೂಲಗಳು(ಇತರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು)