ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:3:07

ಕರಣೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು: ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವುದು.

ಮೂಲಗಳು(ಇತರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು)