ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ-ಪೀಠಿಕೆ

ಸಾಲ್ ಅವರು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಎಂದರೇನು?ಇದು ಸಮರೂಪತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ.ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ ಖಾನ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ