ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:5:07

ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಸವಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು