ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:7:44

ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು