ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ವರ್ಗಸಮೀಕರಣ ಸೂತ್ರವು, ax^2 + bx + c = 0 ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು

ವಿಂಗಡಿಸು: