ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:5:54

ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆರು( ಬಾಕ್ಸ್ ) ಆಯಾಮಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು