ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು