ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು

ಕಲಿಯಿರಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು: ಪೀಠಿಕೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ: ತಂತ್ರ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು: ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕಲಿಯಿರಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಂದ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ(ಪೀಠಿಕೆ) 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು800 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಕಲಿಯಿರಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ವರ್ಗಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ( ಪೀಠಿಕೆ) 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವರ್ಗಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ(ಸಾಧಾರಣ) 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವರ್ಗಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕಲಿಯಿರಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು500 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಕಲಿಯಿರಿ
ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮುಂದಿನದು ನಿಮಗಾಗಿ

ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು1500 ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ!

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುವುದು. ನಂತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ, ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ವರ್ಸೂಗ ಸೂತ್ತ್ರರ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವೆವು. ನಂತರ ನಾವು ವರ್ಸಗ ಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ