ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಕಂಸದ ಉದ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಸ ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಎರಡು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಸ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ .
ವಿಂಗಡಿಸು: