ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:1:53

ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು