ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:8:34

ಮಸಾಅ ಮತ್ತು ಲಸಾಅ ಗಳ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.