ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಮಸಾಅ 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಲಘುತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಮಸಾಅ ಮತ್ತು ಲಸಾಅ ಗಳ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು400 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ದಶಮಾಂಶಗಳಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ದಶಮಾಂಶಳನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಮುಂದಿನದು ನಿಮಗಾಗಿ

ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು700 ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ!

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಯೂಕ್ಲಿಡ್‍ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಾವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮ.ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಲ.ಸ.ಅ ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯೋಣ.