ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರಿತಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ

p. ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, q. ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಮತ್ತು r. ಐದು ಡಾಲರ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸಾಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತುಮಾನೆಟರಿ ಇನ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ