ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕಲಿಯಿರಿ
ಕಲಿಯಿರಿ
ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ p ಮತ್ತು q ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು q ಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ,ನಾವು ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.