ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:6:34

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು (x+a)(x+b) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು