ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:16:30

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು (x+a)(x+b) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು