ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:1:49

ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾದರಿಯ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು: ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು