ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮಾದರಿ  (a+b)(a-b)=a^2-b^2, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ  (a+b)^2=a^2+2ab+b^2.
ವಿಂಗಡಿಸು: