ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು "4x = 20" ಅಥವಾ "y/3 = 7" ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.