ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕ್ರಮ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಮುಂದಿನದು ನಿಮಗಾಗಿ

ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು800 ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ!