ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಘಾತಾಂಕಗಳ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. 
ಟ್ಯಾಗ್ಸ್
ವಿಂಗಡಿಸು: