ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:4:46

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆಯ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೋಷ್ಟಕ