ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

16.8÷40 ರೀತಿಯ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು10ರ ಅಪವರ್ತನ ಬಳಸಿ ಭಾಗಿಸುವುದು.

ದಶಮಾಂಶಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ