ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:3:33

ದೃಶ್ಯ ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ, ದಶಮಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮ