ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50%, 1/2, ಮತ್ತು 0.5 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು.

ಶೇಕಡಾ, ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಹಾಗೂ ದಶಮಾಂಶಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿವರ್ತನೆ.

ವಿಂಗಡಿಸು: