ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು.

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವಿಂಗಡಿಸು: