ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಸಮಾನುಪಾತದ ಪದಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ:

ರೆಹನಳು 21 ಕೇಕುಗಳನ್ನು 66 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ.ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 35 ಕೇಕುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕು .

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ