ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಸಮಾನುಪಾತದ ಪದಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೇಕುಗಳು

ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ,ಓಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲು 2 ಕಪ್ಪುಗಳ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ 3 ಕಪ್ಪುಗಳ ಓಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 9 ಕಪ್ಪುಗಳ ಓಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪುಗಳ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು? ಸಾಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತುಮಾನೆಟರಿ ಇನ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ