ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:2:51

ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆಗೊಳಿಸುವುದು