ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

Unit 7: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು

3,000 possible mastery points
ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದೆ
ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ
ಪರಿಚಿತ
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
ರಸಪ್ರಶ್ನೆ
ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು560 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು400 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು320 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು240 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು480 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಮೇಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು400 ಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಮುಂದಿನದು ನಿಮಗಾಗಿ

ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು3,000 ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ!