ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಮಿಶ್ರಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು(ಪುನರ್ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)