ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ0:00ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ:3:51

ಮತ್ತೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು.(ಅಸಮ ಛೇದಗಳು)

ಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು.