ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು.

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛೇದಗಳುಳ್ಳ ಮಿಶ್ರಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು.(ಮತ್ತೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದು)

ಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು.