ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ತರಗತಿ 6 ಗಣಿತ (ಭಾರತ)

ಮಿಶ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳುಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದು: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳುಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನುಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳುಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛೇದಗಳಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಶೀಕರಿಸುವುದು.: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳುಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು.: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳುಮಿಶ್ರಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳುಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು.: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳುಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಕ್ಯರೂಪದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು
ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಲಿದೆ? ಕೋರ್ಸ್ ಸವಾಲು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಸು
3 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು

ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ(ನೂರು,ಹತ್ತು,ಮತ್ತುಬಿಡಿ)ಯ ಆಧಾರದಿಂದ,3 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಹೋಲಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು
ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ