ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಹೋಲಿಸುವ ಶಾಭ್ಧಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳು; ಗೋಲಿಗಳು

ಸಾಲನು 10ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಶಾಭ್ಧಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ