ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಕಲಿಯಿರಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಗ್ರಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
10ರ ಗುಣಕಗಳಾಗಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ದಶಮಾಂಶಗಳ ವ್ಯವಕಲನ : ಶತಾಂಶಗಳು 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ದಶಮಾಂಶಗಳ ಸಂಕಲನ : ದಶಾಂಶಗಳು 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ದಶಮಾಂಶಗಳ ಸಂಕಲನ : ಶತಾಂಶಗಳು 7 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
0/100 ಅಂಕಗಳು
ಮುಂದಿನದು ನಿಮಗಾಗಿ

ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು600 ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ!

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ದಶಮಾಂಶವು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಹತ್ತರ ಘಾತಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುವೆವು!