ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

Course: ತರಗತಿ 5 ಗಣಿತ (ಭಾರತ) > Unit 4

Lesson 1: ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ವಿವಿಧ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು .

ಸೋನಾಳು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ .   ಸಾಲ್ ಖಾನ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ