ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದು .

ಸಿದ್ದು 4500 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ . ಸಾಲ್ ಖಾನ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ