ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಘಟಕಗಳು 3-ಆಯಾಮದ (3-D ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು

0

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅಂಕಗಳು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಜಾಲಾಕೃತಿಗಳು 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಲು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮುಂದಿನದು ನಿಮಗಾಗಿ

ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು300 ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ!

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.