ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

3-ಆಯಾಮದ (3-D ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು

ಈ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.