ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ತರಗತಿ 5 ಗಣಿತ (ಭಾರತ)

ಮೊಲಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಕಾರಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ , ಅಂದಾಜು , ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು , ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ
ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸು
ಆಕಾರಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ , ಅಂದಾಜು , ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು , ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ, ಅವುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ